eller lokal konto

Søk om støtte fra vårt gavefond

Vi bidrar med støtte til allmennyttige formål i Nord-Norge og på Svalbard.

Hvilke prosjekter støtter vi?

 • Trivselstiltak for eldre
 • Fritidstilbud rettet mot barn og unge (ikke generelle tiltak til idrettslag og lignende)
 • Friluftsliv
 • Stimulerende tiltak til praktisk/yrkesrettet utdanning som ikke inngår som en naturlig del av offentlig sektors ansvar

Hvem kan søke?

 • Lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret
 • Frivilligsentraler
 • Friluftsråd
 • Ideelle stiftelser
 • Offentlige virksomheter kan søke om midler dersom de inngår i et spleiselag med frivillige organisasjoner hvis den sistnevnte står som mottaker av støtten

Hva støtter vi ikke?

 • Tiltak som allerede er gjennomført og påløpte kostnader før tildeling
 • Drift og ordinært vedlikehold
 • Næringsvirksomhet og lovpålagte offentlige oppgaver
 • Sponsorater
 • Festivaler
 • Korps
 • Idrettslag
 • Lekeplasser
 • Religiøse og partipolitiske tiltak
 • Forskning

Hvor stort beløp kan det søkes om?

Gavemidlene er begrenset. I utgangspunktet kan det deles ut inntil 250 000 kroner per tiltak. For prosjekter over 100 000 kroner har vi et krav på 20 % egenkapital. Egenkapitalen kan enten være i form av penger eller egenaktivitet. Vi beregner 1 dugnadstime til 200 kroner. For prosjekter under 100 000 kroner er det positivt for søknaden med egenkapital/dugnadsinnsats som en del av prosjektet.

Det anses som positivt at også andre aktører deltar i finansieringen av prosjektet.

Søknadsfrist

Neste søknadsfrist er 15. november 2020.

Her kan du søke om støtte.

Søknadsfristene for 2020 er:

 • 15. februar
 • 15. august
 • 15. november

Vi gir ikke begrunnelse på avslåtte søknader. 


Her finner du en oversikt over tildelinger i 2020.
Her finner du er oversikt over tildelinger i 2019.