eller lokal konto

Om stiftelsen

Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge ble stiftet 5. mai 2011

Bakgrunn

Bakgrunnen for å opprette stiftelsen var at den skal utøve et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 Nord-Norge. Stiftelsen skal eie egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nord-Norge, og motta gavemidler fra SpareBank 1 Nord-Norge for ved senere anledninger å være kapitalisert til å delta i fremtidige emisjoner i banken. Stiftelsen skal videreføre sparebanktradisjoner gjennom eierskap i SpareBank 1 Nord-Norge, og skal dele ut gaver til allmennyttige formål. 

Formål

  • Stiftelsens hovedformål er å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 Nord-Norge, herunder forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen og så langt det er mulig delta i emisjoner i SpareBank 1 Nord-Norge.
  • Stiftelsen skal videreføre sparebanktradisjoner gjennom eierskap i SpareBank 1 Nord-Norge.
  • Stiftelsen kan for øvrig plassere midler på en hensiktsmessig og betryggende måte ut i fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning.
  • Stiftelsen skal yte gaver til allmennyttige formål. Slik tildeling skal likevel maksimalt kunne skje innenfor rammen av årets overskudd i stiftelsen. Gaveutdelingen skal skje til allmennyttige formål innenfor SpareBank 1 Nord-Norges markedsområde.
  • Stiftelsen kan ellers utøve annen virksomhet som er forenelig med angitte formål og den til enhver tid gjeldende lovgivning.