eller lokal konto

Stem på kandidater til generalforsamlingen

Fra og med mandag 9. desember kan du stemme på dine kandidater til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.

I perioden 9.–15. desember avholdes innskyternes valg av medlemmer og varamedlemmer til vår generalforsamling.

Hvem kan stemme?

Myndige personkunder og juridiske personer som har og i de siste 6 måneder før kunngjøringen av valget, har hatt et innskudd i SpareBank 1 Nord-Norge på minst 2 500 kroner har stemmerett ved innskytervalget. Ingen innskyter kan avgi mer enn én stemme.

Den som avgir stemme på vegne av og som kan velges som representant for juridiske personer må være myndig og representere den juridiske personen. 

Regler om valget

Valget er personlig, hemmelig og skriftlig, og foregår elektronisk.

Valget skal foregå som et rent flertallsvalg.

Valglisten brukes som stemmeseddel. Det kan ikke føres opp andre kandidater enn valgkomiteens innstilling. Det stemmes maksimalt på så mange kandidater som det skal velges medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen. Det kan stemmes på færre kandidater.

Slik stemmer du 

Valget gjennomføres elektronisk med identifisiering med BankID.

Valget er avsluttet 15.12.2019.

Du kan stemme på maksimalt 7 kandidater. De 3 med flest stemmer blir valgt som medlemmer, de 4 neste blir varamedlemmer i den rekkefølge stemmetallet viser.

Hvem stiller til valg?

Valgkomiteens valgliste inneholder i alt 14 kandidater. De 7 første kandidatene utgjør valgkomiteens innstilling på medlemmer og varamedlemmer. Valgperioden er 4 år for medlemmene og 1 år for varamedlemmer.

Valglisten finner du som vedlegg nedenfor. 

Vi minner om at det samtidig avholdes innskytervalg til Representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge. For mer informasjon om dette valget, se www.snn.no.

Torsdag, november 21, 2019 - 07:01